Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Melanie in Motion

Artikel 1: Inschrijvingen en abonnementen bij Melanie in Motion
• Aanmelden als lid bij Melanie in Motion kan uitsluitend door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
• Aanmelding voor personen tot 18 jaar dienen door ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.
• Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Deze bepaalde tijd is voor 12 maanden overeengekomen. Na 11 maanden kan een van de partijen aan de andere partij schriftelijk mededelen de overeenkomst te willen beeindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van een (1) volle kalendermaand in acht te worden genomen, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend.
• Melanie in Motion behoudt zich het recht voor de tarieven per jaar met maximaal 20% te indexeren. Het lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv.wijzigingen in het BTW tarief) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
• Indien u niet opzegt, blijft u betalingsplichtig. Opzegging kan alleen schriftelijk of per email gebeuren. Mondelinge opzeggingen of opzeggingen via facebook of whatsapp worden niet geaccepteerd.
• Melanie in Motion behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de medewerkers, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
• Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

Artikel 2: Betalingen
• Bij het aangaan van een lidmaatschap wordt u gehouden tot stipte betaling van de aan dansschool Melanie in Motion toekomende contributiegelden. Het lesgeld dient elke eerste (1e) van de maand te zijn betaald. Bij niet tijdige betaling is de ondergetekende 5,00 euro administratiekosten verschuldigd voor iedere verzonden herinneringsnota. Er worden in totaal drie herinneringsnota’s verzonden en mits enige reactie uitblijft zal dansschool Melanie in Motion de verdere vordering uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder die voor en namen de dansschool voor inning zal zorgen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen dan voor uw rekening.

Artikel 3: Openingstijden/Lestijden
• Melanie in Motion is gerechtigd om zonder recht op restitutie van lidmaatschapsgelden/inhaallessen de lessen geheel of gedeeltelijk geen doorgang laten vinden tijdens algemeen erkende feestdagen, schoolvakanties, calamiteiten en ziekte.
• Melanie in Motion is gerechtigd om zonder recht op restitutie van lidmaatschapsgelden/inhaallessen de lesstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
• Bij ziekte van de instructeur zal Melanie in Motion alles doen om voor vervanging te zorgen. Mocht dit onverhoopt niet lukken heeft Melanie in Motion het recht om deze lessen te laten vervallen zonder recht op restitutie van lidmaatschapsgelden/inhaallessen.
• Inhaallessen dienen binnen één en dezelfde maand ingehaald te worden anders komen zij te vervallen.

Artikel 4 :Risico en aansprakelijkheid
• Lid/deelnemer verklaart bij deze volledig gezond te zijn om sport te beoefenen, zoals bij Melanie in Motion gegeven wordt. (Raadpleeg indien nodig uw huisarts).
• Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van de lessen of activiteiten, die deel uitmaken van Melanie in Motion, is geheel voor eigen risico van het lid/deelnemer.
• Zowel Melanie in Motion als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid/deelnemer.
• Het lid/deelnemer zal zowel Melanie in Motion als de medewerkers vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
• Zowel Melanie in Motion als de medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van het lid/deelnemer.

Artikel 5: Klachten en huisregels
• In geval van klachten met betrekking tot Melanie in Motion dient het lid/deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de medewerker en in tweede instantie tot de directie van Melanie in Motion .
• Het lid/deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van Melanie in Motion en hiernaar te handelen.
• Deze algemene voorwaarden en de huisregels van Melanie in Motion staan op de website www.melanieinmotion.nl
• Tijdens de lessen dient u ten allen tijden correct gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen die geen strepen op de vloer achterlaten.
• Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken tijdens de lessen. Gebruik van middelen als drugs zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.
• U dient zich te houden aan de door Melanie in Motion gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Melanie in Motion gerechtigd u de toegang tot de lessen te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementkosten of teruggave.

Artikel 9: Persoonsgegevens
• Eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens betreffende adres, telefoonnummer, emailadres, IBAN ect. dient u tijdig aan Melanie in Motion door te geven.
• Melanie in Motion verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet-bescherming-persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden, zoals hieronder nader omschreven.
• Melanie in Motion verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de lid/deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap.
• Tijdens de lessen/activiteiten van Melanie in Motion bestaat de mogelijkheid dat er foto en film opnamen worden gemaakt, welke worden gebruikt voor promotionele doeleinden van Melanie in Motion. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden verklaard u hier geen bezwaar tegen te hebben. Filmopnames tijdens lessen door leden of derden zijn niet toegestaan.

Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Melanie in Motion beoordeeld en beslist.